www dating in ireland com - Hujude dating


(1) kahula ningali senang / badhe ngebon kula nyahi / hu tawi kula hanyabin / mugi deni dini hulun / ki tinggil hambales sabda / sumanggah handhendhe rek habdi / dateng pundi sumanggah kapilih karsa / (5) # / hing kulon hutawi wetan / sumanggah kapilih gusti / tana hingkang rada jembar / nyi hindhang hamriyossi ki / hing tanah kang seneng pilih / tana tani derek wa hu / sampun medal dateng wesma / ki tinggil getun nningnga lli / nembe temen nningngalli wong wadonnika / # / hayu (10) mulus kang wanodya / mandenapa gusti mami / kangge gar wanne bendara / nanging benjing bendara mami / yen rawuha hannengriki / tamtu kawula kang matur / manda bungah he bendara / ningali wong hayu luwih/ mampa (14) n sampun hindhang darma damel wesma / # / pan gemah 31.

hujude dating-78hujude dating-55hujude dating-73

(1) sarenga lawan kawula / # / hangadhangngi hing ngajengan / raden nyi mpang nganan ngeri / nulya nyandhak lara wanah / dateng wira loddra mangkin / kinipattaken tumuli / kalumah hanulya nu bruk / malempat ki wira loddra / den bujeng sami prang liri / (5) ngadu sakti gumareget nyi rara wanah / # / wira loddra de n priyatna / tan kena sun neman hiki/ sukamati hawakking wang / yen nora dadi sawiji / candhak cinandhak pan sami / melajeng mi(ng) we tanhiku / wira lodra den priyatna / senjata rante su n pusthi / tanpanana tiyang pekik kaya jandika / # / pinenthang (10) senjata nirra/ wira loddra hanadhahi/ senjata rante tumiba hananging tanpa sah mangking / putri gebes hahingngali / wi caksana wong ngabagus / heran temen wira loddra / wong ba gus tur guna sakti / mangka raden malesa dateng kawula / # / (14) sigra raden wira loddra / hasta cakra tumuli / ki tinggil ma 21.

(1) rani henggal / dhuh rade(n) kang ngatiyati / kinten babar pisan mang kin / keranten pamurung laku / nuli pinenthang kang cakra / nyi lara wanah nadhahi / kenging musna hasipat kidang kencana / # / ha nulya raden tumingnggal / gumebyar saliraneki / tan samar (5) kidang kencana / nulya hangandika liri / hing paman kiyahi tinggi l / paman den waspada dulu / hikapan kidang kencana / payu pa man sun tuturi / hiku paman hing pundi puruge kidang / # / tiyang kalih bujeng kidang / den segati nganan ngeri / tinubruk tu bruk tan kena / yen tebih kidang ngenteni / sampun lepas lampah (10) neki / ming wetan kidang lumayu/ tiyang kalih tan ketingga l / hanututi kidang mangking / siyang dalu hambujeng kidang kencana / # / nulya dumugi hing lampah / kersane yang maha suci / kidang kencana pun hical / katingngal hujude (14) kali / toya deres tur ya mili / puhiki kali cimanuk / 22.

(1) kahhira hiku / hambales sabda nyi hindhang / hadhuh heman ru pi gusti / langkung sahe pindek sarupi sumbad / # / hana nging sugal wecana / boten wonten basa liri / munggu pendakwa sampeyan / matur hestu kang sayakti / badhe punapa (5) gusti/ mampan wesma datan nyambut / hutawi kahe reh karya / hing wewengkon dika gusti / bade napa sumanggah dherek pikersa / # / hindhang darma datan serab / hutawi hajri ningalli / sakayu kayunne wong ngadang / semanedha den suguwi /bedhama pucukke kerris / hutawi saktinne gu (10) ru / manggah gusti kersa dika / sagendhing kula ladosi / lamon kawon mampan hingsun hora wirang / # / henggal nubruk pengngeran / wengsa geni jeneng mami / brama kendhali kalinya / brata kesumma kang rayi / melempa t medalling jawi / marani papan kang hagung / kinten jembar yudabrata / (14) sarwi nguwu nguwuh tandhing / dhu pengngeran hing riki papan kang 35.

(1) jembar / # / sampun rucah jeng ngandika / heman rupi hadi hadi perrang tandhing ngadu gunna / sampun gugup ngadu sakti / kaya hu rahana perrang neki / nyi hindhang darma pinunjul /sasasi laminne yuda / sedaya kasorran jurit / datan wonten sedaya mante (5) lling yuda / # / pengeran guru kang bala / sakehe perjurit murid / kang sumareh hing setanah / sawingkinge hingkang masjid/ wisa geni brama kendhalli / brama wijaya katelu/ brama hudaya sekawan / brama tanaya puniki / brama kesuma kaliyan brama berrata / # / wolu kesuma di (10) laga / jaka kesuma punniki/ pengngeran rokmat punika/ kali yan wahu kang rayi / boten hucul hastaneki / kaliyan ra yinne hiku / miwa pangngeran winata / suma laga rayineki / brama de nta / kaliyan berrama suganda / # / pengngeran hadi negara / pengnge ran kusen kang rayi / miwa pengngeran hammad / kelawan pengngeran nga (15) li / lawan girinata mangkin / hamilahga tigalikur / mampa 36.

(1) ra loddra/ musna hula dadi kali/ raden wira loddra hera n/ hingngali kali geng hiki / # / lajeng mentang cakranipu n / den lepaskan tumuli/ hing raden pan wira loddra / kali musna tan kaheksi/ wonten pawestri hayu (5) hendah / teksi nonoman marani/ / #/ sinom /#/ /hing raden pan wira loddra/ ngasih hasih melas sasih/ / dhuh raden bagus jandika/ tiyang bagus pinanggih ngriki/ hing selebette wanaddri / dhuh welas temen kateng sun / pan badhe (10) ngilari napa/ sarta kang sinedya pundi/ mangga raden / tam pinen panyethi hamba / # / mampan kula maksi kenya / de reng hanglampahi laki / lara wanah wasta kula / mangka je ndika turutti / punapa sakarsa neki / kula sanggup ba (14) dhe tulung / kasugiyan kadigjayaan / hangsal kula 19.